Wat is het volgende?

Algemene voorwaarden: Mähroboter-Installation.de - Stand 2021

 

1. contractant
De contractuele partner is de firma Mähroboter-Installation.de, Lang & Cafisso GbR, Kelterrainstraße 39, 70771 Leinfelden-Echterdingen. 

2. voorwerp van de overeenkomst
Het voorwerp van de overeenkomst is de installatie van een robotmaaier en/of advies vooraf. 

3. sluiting van de overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de klant via het bestelformulier op Mähroboter-Installation.de of door bemiddeling van partners (dealers, etc.). 

4. diensten van Mähroboter-Installation.de
Mähroboter-Installation.de levert de volgende werkprestaties via een gekwalificeerde partner binnen het kader van de technische en operationele mogelijkheden. 
a) Bovengronds of ondergronds (Induktionskabel bis 5 cm tiefe) Leggen en bevestigen van de perimeterdraad voor een vast bedrag. 
b) Installatie en aansluiting van het oplaadstation
c) Het uitvoeren van de basisprogrammering, het proefdraaien en de briefing van de klant. 
d) Consultatie ter plaatse voor een vast bedrag.
e) De onder a) en b) genoemde diensten houden verband met het doel van de robotmaaiers (het maaien van gazons), d.w.z. dat de diensten altijd op gazons worden verricht. Werkzaamheden aan asfalt, stenen, enz., b.v. frezen van voegen, voor het leggen van de grensdraad, kunnen worden aangevraagd en zijn niet in de all-in prijs inbegrepen. Verder behouden wij ons het recht voor om extra werkzaamheden - zoals de installatie van apps, robotmaaier garages of het leggen van extra kabel buiten de leveringsomvang van de robotmaaier fabrikant (materiaal en tijd) in rekening te brengen. 
f) De diensten worden verleend in het kader van de toestand van de tuin op het ogenblik van de installatie (werkelijke toestand).

5. plichten en verplichtingen van de klant.
De opdrachtgever heeft de volgende verplichtingen: 
5.1 Controleren of de robotmaaier in principe geschikt is voor de woning en voor uw eigen behoeften en gebruiksdoeleinden, tenzij u Mähroboter-Installation.de om advies heeft gevraagd. 
5.2 Vrije toegang tot de tuin of het mogelijk maken van de installatiewerkzaamheden.
5.3 Verwijderen van obstakels en alle beperkingen die de installatie en het maaien verhinderen, bv. stenen op het gazon, takken, enz.  
5.4 Aanwezigheid op de overeengekomen afspraak of de aanwezigheid van een gemachtigde. 
5.5 Plaatsing ter plaatse (door de klant) van de aansluitkast met vrije toegang van buitenaf.
5.6 Ondertekening van het protocol van aanvaarding van de installatie na goede uitvoering van de dienst. De goede werking wordt aangetoond door de robotmaaier ter plaatse te testen. 
5.7 De klant verbindt zich ertoe alle informatie betreffende de grootte en de staat van de tuin naar waarheid te verstrekken. In geval van foutieve informatie over de grootte en de staat van de tuin, zal de klant de gemaakte kosten vergoeden in de mate dat de klant verantwoordelijk is voor de gebeurtenis die aanleiding gaf tot de kosten. De toestand van het gazon en de daarmee verbonden storingsvrije werking van de robotmaaier is de verantwoordelijkheid van de klant. 
5.8 Het gazon moet op de dag van de installatie een lengte van 3-4 cm hebben.
5.9 Bij langdurige droogte moet het gazon vóór de installatie worden besproeid om een goede installatie te waarborgen. Bij extreme droogte moet het gazon van water worden voorzien. 
5.10 In het algemeen moet de tuin zich in een installeerbare toestand bevinden (geen overstroming, modder, vorst, enz.).
 

6. betalingsvoorwaarden
6.1 De forfaitaire installatie- of adviesprijs en de andere prijzen voor het gebruikte extra materiaal zijn verschuldigd na de levering van de dienst.
6.2 Het factuurbedrag dient te worden overgemaakt op de in de factuur vermelde rekening en dient uiterlijk op de tiende dag na ontvangst van de factuur te zijn bijgeschreven.
6.3 Eventuele klachten over de facturen dienen binnen 10 dagen na factuurdatum te worden ingediend.
6.4. Eventuele aanvullende diensten die met de installateur zijn overeengekomen, maken geen deel uit van ons contract, maar moeten aan de installateur worden opgedragen en ter plaatse rechtstreeks aan hem worden betaald.
6.5 Wanbetaling Mähroboter-Installation.de behoudt zich het recht voor, rechtsvorderingen wegens wanbetaling in te stellen. 

7. garantie
7.1. In geval van gebrekkige uitvoering van de prestatie conform artikel 4 - kan de klant binnen een redelijke termijn van Mähroboter-Installation.de nakoming achteraf verlangen. Indien de nakoming achteraf mislukt, kan de klant ontbinding van de overeenkomst of vermindering van de prijs eisen en, indien Mähroboter-Installation.de voor het gebrek verantwoordelijk is, schadevergoeding of vergoeding van vergeefse kosten. De klant kan jegens Mähroboter-Installation.de aanspraak maken op deze garantierechten gedurende twee jaar na aanvaarding, tenzij de klant ondernemer is, in welk geval hij slechts aanspraak kan maken op deze garantierechten gedurende één jaar na aanvaarding.
7.2 Defecten die niet te wijten zijn aan de installatie van de robotmaaier of die te wijten zijn aan gebruiksslijtage, oneigenlijk gebruik, bedieningsfouten en nalatig gedrag van de klant, zoals het doorknippen van de inductiekabel, zijn uitgesloten van de garantie. Eveneens van de garantie uitgesloten zijn gebreken die zijn ontstaan door veranderingen in de toestand van de tuin (tuinvorm, tuinontwerp bv. nieuwe bloembedden enz.). Gebreken veroorzaakt door de toestand van het gazon, b.v. losse, zanderige, kleiachtige grond, enz. zijn eveneens van de garantie uitgesloten. 
7.3 Mähroboter-Installation.de aanvaardt geen aansprakelijkheid/garantie voor aanvullende diensten die niet door Mähroboter-Installation.de in rekening worden gebracht.
7.4 Voorwaarde voor alle aanspraken jegens Mähroboter- Installation.de is, dat het gebrek door Mähroboter- Installation.de veroorzaakt werd en dit door de klant bewezen wordt. Garantieclaims zijn niet overdraagbaar. 

8. aansprakelijkheid
8.1 In geval van opzet of grove schuld van de opdrachtnemer.
8.2 Aansprakelijkheid voor alle overige schade is uitgesloten, in het bijzonder voor onjuiste bediening van de robotmaaier na installatie. Aansprakelijkheid volgens de bepalingen van de Wet Productaansprakelijkheid moet tegen de fabrikant worden ingeroepen. 

9. Andere voorwaarden
9.1 Mähroboter-Installation.de is gerechtigd de diensten door derden te laten verrichten, d.w.z. bijv. door freelancers. 
9.2 De bevoegde rechtbank voor alle geschillen die uit of in verband met deze overeenkomst ontstaan, is Stuttgart, voor zover de klant een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is. Elke exclusieve bevoegde rechtbank heeft voorrang.
9.3 De klant mag de rechten en plichten die voortvloeien uit de betreffende overeenkomst alleen met voorafgaande toestemming van Mähroboter-Installation.de overdragen aan een derde
9.4 Op de contractuele relatie tussen de contractanten is Duits recht van toepassing.